Home Regulaminy

Regulaminy

REGULAMIN SPORTOWY GTT „DIAMENT”

Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe „ DIAMENT „ jest Stowarzyszeniem obejmującym swoją działalnością wszystkich miłośników ruchu, a zwłaszcza osoby ( zawodników ) pragnące czynnie uprawiać TRIATHLON ( pływanie, rower i bieg ).

ZAWODNIKIEM jest osoba uprawiająca systematycznie dyscyplinę „Triathlon”, „Aquathlon” , i biorącą udział w zawodach sportowych ( triathlonowych, aquathlonowych, pływackich i biegowych ), organizowanych przez POLSKI ZWIĄZEK TRIATHLONU ( PZTRi ), Okręgowe Związki Triatlonu, Kluby Triathlonowe i inne Stowarzyszenia Sportowe.

PRAWA ZAWODNIKA

Zawodnik Klubu GTT Diament Gniezno ma prawo do :

1.Uczestniczenia w szkoleniu poprzez treningi, wg ustalonego planu

treningowego,

2.Korzystania z opieki trenerskiej,

3.Udziału w zawodach Mistrzowskich, Ogólnopolskich, Zagranicznych wg

opracowanego przez Szefa Wyszkolenia „Kalendarza startów”,

4.Korzystania ze sprzętu sportowego przydzielonego przez Zarząd Klubu,

5.Korzystania z bazy szkoleniowej Klubu,

6.Nagradzania za wyjątkowo solidne podejście do swoich obowiązków :

treningi i postępy w szkoleniu, zawody sportowe – na wniosek trenera.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

Zawodnik Klubu GTT Diament Gniezno zobowiązany jest do:

1.Przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu,

2.Godnego reprezentowania Klubu podczas zawodów wg „Kalendarza

startów”,

3.Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych wg

ustalonego Planu treningowego, zawodach sportowych i zgrupowaniach

szkoleniowych, do których został wyznaczony przez trenera i władze Klubu,

4.Przychodzenia na zajęcia treningowe min. 5 min przed czasem,

5.Poinformowanie trenera o swojej nieobecności na treningach, zawodach

6.Przestrzeganie Regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej,

7.Godne zachowywanie się oraz przestrzeganie dyscypliny i posłuszeństwa

wobec trenerów, zarządu i pozostałych osób biorących czynny udział w

procesie szkoleniowym,

8.Dbałości o powierzony sprzęt sportowy

9.Prowadzenie higienicznego i sportowego trybu życia,

10.Troski o stan swojego zdrowia poprzez odbywanie okresowych badań

lekarskich

11.Tworzenie w zespole dobrej atmosfery i zdrowej sportowej rywalizacji,

12.Dążenia do stałego podnoszenia poziomu sportowego oraz osiągania jak

najlepszych wyników sportowych,

13.Dążenia do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce,

14.Terminowego uiszczania opłaty składkowej ( do 10-go każdego miesiąca),

jak również dokonanie stosownych wpłat przed wyjazdami na obozy i

zgrupowania w określonym terminie,

15.O jakichkolwiek problemach zdrowotnych należy powiadomić trenera lub

władze klubu,

Dla właściwego zapewnienia rozwoju sportowego zawodnika wymagane jest min. 50 % frekwencji wszystkich treningów

( pływackiego i biegowego) – w okresie 30 dni ( 1 miesiąca ), z wyjątkiem uzasadnionych absencji spowodowanych chorobą lub w wyjątkowych sytuacjach życiowych lub rodzinnych.

W przypadku dwukrotnego powtórzenia się frekwencji poniżej 65 % następuje automatyczne zawieszenie zawodnika, a w konsekwencji przy ponownej niskiej frekwencji – wykluczenie z Klubu.

Za niewłaściwe zachowanie się zawodnika oraz naruszenie postanowień Statutu, Zarządu Klubu i Trenerów przewiduje się następujące kary:

1.upomnienie ustne trenera

2.wydalenie z treningu przez trenera

3.upomnienie na piśmie

4.Zawieszenie w treningach na okres 2 miesięcy,

5.zawieszenie udziału w zawodach na czas określony

6.niedopuszczenie do zawodów i obozów , jeśli zawodnik nie uczestniczył przynajmniej w połowie zajęć w tygodniu poprzedzającym zawody czy obóz,

7.Wydalenie z Klubu,

O powołaniu zawodnika na zawody sportowe – triathlonowe będą decydować następujące warunki:

1., praca i zaangażowanie na treningach,

2.dyscyplina zawodnika na prowadzonych treningach,

3. opłacona składka miesięczna

Zawodnicy Klubu GTT Diament mają bezwzględny zakaz:

– palenia papierosów

– picia alkoholu

– używania jakichkolwiek środków odurzających

W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na treningu, zawodach lub w czasie obozu szkoleniowego pod wpływem alkoholu lub działania jakichkolwiek środków odurzających, a także w przypadku przyłapania zawodnika na paleniu w czasie nie objętym treningami, zawodami czy obozem szkoleniowym – zawodnik zostaje zawieszony na okres 2 miesięcy.

Jeżeli ten fakt zostanie stwierdzony ponownie, zawodnik zostaje skreślony z listy zawodników Klubu.

Trenerzy zobowiązani są do:

1.Przestrzegania regulaminu Klubu,

2.Nadzoru nad powierzonymi zawodnikami w czasie prowadzenia treningu,

3.Nadzoru nad powierzonymi zawodnikami w czasie zawodów sportowych i obozów szkoleniowych,

4.Tworzenie przyjaznej atmosfery w czasie zajęć treningowych,

Trenerzy mają wpływ na:

1.Dobór zawodników do sekcji triathlonowej,

2.Ocenę zachowania, zaangażowania i czynionych postępów na treningach i zawodach poszczególnych zawodników z możliwością przyznawania wyróżnień i upomnień,

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.

Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu i Szefa Wyszkolenia.

Warunkiem przyjęcia i szkolenia zawodnika jest zaakceptowanie powyższego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 listopada 2010.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Klubu GTT Diament Gniezno i akceptuję jego treść oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.